Algemene voorwaarden

Voetbalschool Tiki Taka

Voetbalschool Tiki Taka heeft 3 a 4 trainingssessies per jaar, 10 trainingen bij sessie. Instroom is in nader overleg mogelijk. 

  • Voetbalschool Tiki Taka is te gast bij verschillende verenigingen en/of accommodaties. Dit houdt in dat de deelnemer zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van de regels kan de deelnemer geschorst of verwijderd worden van Voetbalschool Tiki Taka.
  • Voetbalschool Tiki Taka stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
  • Voetbalschool Tiki Taka stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemer opgelopen bij de trainingen. Voetbalschool Tiki Taka is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.
  • Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.
  • Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziektes van de deelnemer). Bedrag/tegoed wordt dan middels een tegoedbon vergoed.
  • De deelnemer wordt aangenomen op Voetbalschool Tiki Taka door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site www.voetbalschooltikitaka.nl/inschrijven Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
  • Voetbalschool Tiki Taka sluit voor de deelnemer een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.
  • Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij Voetbalschool Tiki Taka.
  • Indien door weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald.

 


 

Multimedia
Voetbalschool Tiki Taka behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

Ouder(s)/verzorger(s) en deelnemer geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming voor het nemen van foto’s en/of maken van filmopnames. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Disclaimer
Voetbalschool Tiki Taka en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die is ontstaan door het volgen van activiteiten van Voetbalschool Tiki Taka of door toepassing van de behandelde oefenstof. Voetbalschool Tiki Taka bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.